PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:59:13 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:59:04 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai14:56:32 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-3
4Khách vãng lai14:23:39 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVN-00185
5Khách vãng lai13:59:42 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai13:38:52 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6802
7Khách vãng lai13:30:18 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
8Khách vãng lai13:19:26 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21816
9Khách vãng lai12:52:57 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai12:44:40 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
11Khách vãng lai12:21:00 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVN-00187
12Khách vãng lai12:09:55 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai11:58:26 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVN-00184
14Khách vãng lai11:36:02 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai11:21:21 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=331
16Khách vãng lai09:58:14 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai09:43:19 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21824
18Khách vãng lai09:36:13 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai09:28:06 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=330
20Khách vãng lai09:18:22 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai09:14:42 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai08:36:20 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22463
23Khách vãng lai08:32:11 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
24Khách vãng lai08:14:58 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai07:58:00 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai07:53:13 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai07:41:30 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=323
28Khách vãng lai07:21:25 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
29Khách vãng lai07:17:35 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18243
30Khách vãng lai07:15:48 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21936
31Khách vãng lai07:09:18 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6794
32Khách vãng lai07:04:38 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
33Khách vãng lai07:03:29 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
34Khách vãng lai06:52:36 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
35Khách vãng lai06:47:29 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
36Khách vãng lai06:14:35 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
37Khách vãng lai06:09:27 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKV-00576
38Khách vãng lai06:00:31 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6799
39Khách vãng lai05:47:33 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
40Khách vãng lai05:20:41 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai05:02:53 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
42Khách vãng lai04:45:41 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai04:26:55 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai03:49:46 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
45Khách vãng lai03:48:51 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6796
46Khách vãng lai03:31:48 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21825
47Khách vãng lai03:06:05 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai02:39:51 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
49Khách vãng lai02:36:30 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
50Khách vãng lai02:18:15 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
51Khách vãng lai02:18:05 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6802
52Khách vãng lai01:41:29 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai01:33:50 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai01:13:31 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai01:11:58 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6941
56Khách vãng lai01:10:43 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21930
57Khách vãng lai01:02:08 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22476
58Khách vãng lai00:51:10 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6799
59Khách vãng lai00:28:51 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
60Khách vãng lai00:10:11 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00182
61Khách vãng lai00:05:15 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01730
18 11 2018