PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:46:28 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:41:17 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Phạm Thị Thìn09:40:56 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
4Khách vãng lai09:40:44 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Phạm Thị Thìn09:20:42 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
6Khách vãng lai09:20:38 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
7Khách vãng lai09:20:38 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
8Khách vãng lai08:53:59 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai08:53:43 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai08:50:56 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
11Khách vãng lai08:41:19 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
12Khách vãng lai08:36:18 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6801
13Khách vãng lai08:34:11 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai08:28:55 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Đoàn Thị Thùy08:13:46 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
16Đoàn Thị Thùy08:13:39 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Đoàn Thị Thùy08:12:10 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
18Đoàn Thị Thùy08:12:07 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Đoàn Thị Thùy08:10:51 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
20Khách vãng lai08:10:50 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01733
21Khách vãng lai08:10:43 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai08:10:37 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai08:10:25 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
24Khách vãng lai07:46:28 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6795
25Phạm Thị Thìn07:36:06 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
26Khách vãng lai07:36:01 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
27Khách vãng lai07:35:56 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
28Khách vãng lai07:30:52 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai07:22:42 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
30Khách vãng lai07:19:47 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai07:15:29 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14472
32Khách vãng lai07:05:14 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6801
33Khách vãng lai06:54:29 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
34Khách vãng lai06:44:03 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21823
35Khách vãng lai05:24:33 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
36Khách vãng lai05:18:58 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21824
37Khách vãng lai05:09:05 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=328
38Khách vãng lai04:56:26 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
39Khách vãng lai04:50:53 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai04:42:56 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
41Khách vãng lai04:35:15 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKV-00579
42Khách vãng lai04:30:18 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai04:27:38 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai04:24:26 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
45Khách vãng lai04:18:18 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai03:55:57 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
47Khách vãng lai03:25:29 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai03:15:55 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
49Khách vãng lai03:15:37 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai03:14:35 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai03:03:29 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6795
52Khách vãng lai03:01:32 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
53Khách vãng lai02:55:52 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
54Khách vãng lai02:43:35 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
55Khách vãng lai02:12:04 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01731
56Khách vãng lai02:10:51 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai00:13:45 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai00:09:34 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26 9 2018