PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn T. Kiều Trinh
   Sinh ngày: 19/09/2003  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Làng Như - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi cấp tỉnh năm hoc 2013 - 2014
   Năm học: 2013 - 2014
   Vũ Đăng Dương
   Sinh ngày: 07/11/2005  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Như - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     VCD giải Khuyến khích huyện
   Năm học: 2012 - 2013
   Lê Phúc Thành
   Sinh ngày: 12/02/2005  
   Lớp: 2E
   Chỗ ở: Kênh - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     VCD giải Khuyến khích huyện
   Năm học: 2012 - 2013
   Nguyễn Thị Hiền
   Sinh ngày: 22/01/2004  
   Lớp: 3D
   Chỗ ở: Ngõ - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     VCD giải Ba huyện
   Năm học: 2012 - 2013
   Nhữ Vũ Minh
   Sinh ngày: 06/04/2004  
   Lớp: 3D
   Chỗ ở: Gòi - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     VCD giải Nhì huyện
   Năm học: 2012 - 2013
   Nguyễn Thị Châu Anh
   Sinh ngày: 27/12/2003  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Gòi - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    VCD huyện giải Nhì
   Năm học: 2012 - 2013
   Phạm Thị Tuyến
   Sinh ngày: 17/01/2003  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Bình Cách - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     VCD giải Nhì huyện
   Năm học: 2012 - 2013
   Trương Thị Tuyết
   Sinh ngày: 06/01/2003  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Bình Cách - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     E rô bíc huyện (Nhất nhóm 3)
   Năm học: 2012 - 2013
   Phạm Thị Tươi
   Sinh ngày: 06/06/2003  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Bình Cách - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     E rô bíc huyện (Nhất nhóm 3)
   Năm học: 2012 - 2013
   Tạ Thị Kim Duyên
   Sinh ngày: 25/09/2003  
   Lớp: 4D
   Chỗ ở: Kênh - Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     E rô bíc huyện (Nhất nhóm 3)
   Năm học: 2012 - 2013
123